Ochranu Vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme pro to, aby Vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou

Provozujeme webové stránky www.montessoripelisek.cz. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jakožto správce shromažďujeme, po jak dlouhou dobu, jakým způsobem a za jakým účelem je dále používáme, a kdo mohou být další zpracovatelé údajů, kteří ním budou se zpracováním pomáhat.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Souhlasem udělujete právo spolku Montessori Poběžovice z. s., IČ 06094180, sídlo Horní 150, 345 22 Poběžovice, zapsané ve spolkovém rejstříku od 21. 02. 2017, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu: [email protected].


Rozsah osobních údajů

V rámci webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění formuláře, zasláním poptávky nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů:

Vyplnění poptávkového formuláře:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Další nepřímé údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem údaje spravujeme a jak dlouho

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat služby spolku a informovat Vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Budeme zobrazovat produkty či služby, které budou relevantní na základě Vašich preferencí či historie. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. Zpracování údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Vyplnění poptávkového formuláře – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Zasílání novinek – Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a svých služeb v rámci přímého marketingu. Osobní údaje budu zpracovávat po dobu 10 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Zasílání novinek je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ nebo jemu podobnému, případně prostřednictvím e-mailu [email protected].

Veškeré osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností nebo realizace oprávněného zájmu.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu je omezena jejich manipulace, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.).

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Belightbyte s.r.o. IČO: 06544801, se sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice 170 00 Praha 7, zapsané u Městského soudu v Praze.

Předání osobních údajů třetím osobám

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Osobní údaje mohou tedy zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Správce webových stránek Digiverse – Adam Urbánek, IČ 05199247, se sídlem Praha 8 Feřtekova 541/19, 181 00

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Specifikace práv subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 • právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnili neúplné osobní údaje.
 • právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 • právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, která je nutná k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které zpracováváme z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že nezpracováváme jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel.: 234 665 125.
 • právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Jsme povinni oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, informujeme subjekt údajů o těchto příjemcích.
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jsem povinni oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu [email protected].

COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránka www.montessoripelisek.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?
Všeobecně lze soubory Cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat Váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují Vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat webové stránky a nabídnout Vám relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies webovým stránkám umožňují usnadnit Vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat jejich obsah, který webové stránky o Vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 01. 02. 2022.